szukaj
A A A K

SmodBIP

Statut

Uchwała nr XXVII/257/13
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr IV/38/94 Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 października 1994 roku w sprawie utworzenia
Gołanieckiego Ośrodka Kultury w Gołańczy z połączenia dotychczasowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Gołańczy
i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gołańczy
oraz nadania statutu Gołanieckiemu Ośrodkowi Kultury w Gołańczy
________________________________________________________________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. DzU z 2013 roku poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. DzU z 2012 roku, poz. 406) Rada Miasta i Gminy w Gołańczy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr IV/38/94 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 października 1994 roku w sprawie utworzenia Gołanieckiego Ośrodka Kultury w Gołańczy z połączenia dotychczasowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Gołańczy i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gołańczy oraz nadania statutu Gołanieckiemu Ośrodkowi Kultury w Gołańczy, zmienionej Uchwałą nr XXIII/119/2000 z dnia 22 listopada 2000 roku i Uchwałą nr XLVI/431/10 z dnia 12 listopada 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany: § 6. otrzymuje brzmienie:
„Ośrodkowi nadaje się statut w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 3.

Uchwała obowiązuje od dnia 28 czerwca 2013 roku.

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały nr XXVII/257/13
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr IV/38/94 Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 października 1994 roku w sprawie utworzenia
Gołanieckiego Ośrodka Kultury w Gołańczy z połączenia dotychczasowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Gołańczy
i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gołańczy
oraz nadania statutu Gołanieckiemu Ośrodkowi Kultury w Gołańczy,
zmienionej Uchwałą nr XXIII/119/2000 z dnia 22 listopada 2000 roku
i Uchwałą nr XLVI/431/10 z dnia 12 listopada 2010 roku

________________________________________________________________

Zmiana statutu ma na celu dostosowanie do obowiązującego stanu prawnego i faktycznego.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVII/257/13
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 czerwca 2013 roku

STATUT GOŁANIECKIGO OŚRODKA KULTURY W GOŁAŃCZY


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.Gołaniecki Ośrodek Kultury w Gołańczy, zwany dalej „Ośrodkiem” jest samorządową instytucją kultury.
2.Gołaniecki Ośrodek Kultury działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. DzU z 2012 roku, poz. 406);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DzU z 2013 roku poz. 594);
3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. DzU z 2012 roku poz. 642);
4) niniejszego statutu.

§2

1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Gołańcz, obiekt przy ul. dr Piotra Kowalika 1.
2. Podstawowym miejscem działalności Ośrodka jest teren miasta i gminy Gołańcz. Ośrodek może prowadzić działalność także na terenie kraju i zagranicy w ramach współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.
3. Ośrodek posiada osobowość prawną.
4. Ośrodek może używać skrótu: GOK Gołańcz oraz pieczątki zawierającej pełną nazwę i dane adresowe.

§3

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Miasta i Gminy Gołańcz, zwana dalej „Organizatorem”.


Rozdział II
CEL I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§4

1. Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i odnowy kultury, czytelnictwa i edukacji narodowej.
2. Ośrodek prowadzi wielokierunkową współpracę z ruchem społeczno-kulturalnym miasta, gminy oraz kraju. Sprawuje opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym miasta i gminy.
3. Ośrodek sprawuje nadzór nad podległymi placówkami oraz mecenat artystyczny nad indywidualnymi twórcami i zespołami artystycznymi na terenie miasta i gminy.

§5

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
2) tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury oraz gromadzenie dokumentacji;
3) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą, wiedzą i sztuką;
4) tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzielnictwa ludowego, artystycznego;
5) rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych;
6) udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, upowszechnianie, popularyzacja książek oraz czasopism i wydawnictw;
7) sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad świetlicami na terenie miasta i gminy;
8) prowadzenie remontów i budowy świetlic na terenie miasta i gminy.

§6

Ośrodek może zgodnie z przepisami:
1) organizować spotkania, koncerty, wystawy, odczyty, w tym imprezy biletowane, wypożyczać książki i dzieła sztuki;
2) prowadzić naukę języków obcych;
3) prowadzić impresariat artystyczny;
4) organizować i prowadzić działalność rozrywkową, turystyczną i sportową o charakterze masowym;
5) prowadzić działalność wydawniczą;
6) świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne z zakresu kultury;
7) prowadzić ogniska artystyczne;
8) prowadzić wypożyczalnię sprzętu wideo, kaset i filmów, sprzętu technicznego i elektronicznego;
9) prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego;
10 realizować imprezy zlecone- okolicznościowe, obrzędowe i rodzinne;
11) świadczyć usługi handlowe i gastronomiczne;
12) prowadzić oraz tworzyć warunki do rozwoju kół i klubów zainteresowań.

§7

Do obowiązków Ośrodka należy:
1) prowadzenie prawidłowej dokumentacji zakładu, w tym spraw finansowych;
2) odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług;
3) odpowiedzialność za celową i efektywną gospodarkę posiadanym majątkiem w tym środkami finansowymi;
4) dbanie o prawidłowe warunki BHP i właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz współpraca z właściwymi jednostkami;
5) prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej oraz finansowej;
6) odpowiedzialność za całokształt prac wynikających z działalności GOK Gołańcz.


Rozdział III
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§8

1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor, reprezentujący go na zewnątrz.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz.
3. Dyrektor Ośrodka zatrudnia i zwalnia pracowników oraz wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy.
4. Dyrektor opracowuje strukturę organizacyjną oraz regulamin organizacyjny Ośrodka.
5. Ośrodek samodzielnie opracowuje plan swojej działalności.


Rozdział IV
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

§9

1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
2. Nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka sprawuje Organizator.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Ośrodek sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i przedstawia go Organizatorowi.
4. Dyrektor Ośrodka składa Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gołańczy sprawozdanie z działalności finansowej Ośrodka za I półrocze i rok budżetowy.
5. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka, zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności z ustawą o rachunkowości, zatwierdza Organizator.

§10

1. Przychodami Ośrodka w szczególności są:
1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Organizatora;
2) wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
5) środki otrzymane od osób fizycznych;
6) środki otrzymane od osób prawnych;
7) środki otrzymane z innych źródeł.
2. Organizator może przekazać dotację:
1) podmiotową - na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu;
2) celową - na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celową - na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 11

1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania na cele statutowe, a w szczególności z tytułu:
1) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, kursów fotograficznych, prowadzenia pracowni specjalistycznych itp.;
2) sprzedaży własnych oraz zakupionych i powierzonych wydawnictw;
3) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady;
4) organizacji imprez rodzinnych i okolicznościowych;
5) wynajmu sprzętu akustycznego, audio-wizualnego itp.;
6) produkcji i opracowywania filmów dokumentalnych, popularno naukowych, oświatowych i kulturalnych;
7) promocji przedsiębiorców i firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek;
8) występów artystycznych własnych zespołów - na zlecenie innych podmiotów;
9) sprzedaży biletów na organizowane imprezy własne;
10) usług reklamowych;
11) innych usług, związanych z działalnością statutową Ośrodka.

2. Środki uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1. mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe Ośrodka.

§ 12

Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz Ośrodka, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Ośrodka.

§13

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają właściwe przepisy.

§14

1. Ośrodek posiada własne konto bankowe.
2. Ośrodek gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków finansowych, kierując się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania.
3. Czynności prawnych w zakresie realizacji gospodarki finansowej dokonuje Dyrektor.


Rozdział V
ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTOWYCH

§15

Zmian postanowień statutu dokonuje Organizator na wniosek Dyrektora lub z własnej inicjatywy, w trybie określonym dla jego nadania.Opublikował: Andrzej Szpis
Publikacja dnia: 28.06.2013
Podpisał: Andrzej Połczyński
Dokument z dnia: 28.06.2013
Dokument oglądany razy: 1 399