szukaj
A A A K

SmodBIP

Misja i cele działalności Gołanieckiego Ośrodka Kultury w Gołańczy

MISJA

Misją Gołanieckiego Ośrodka Kultury jest stworzenie żywego, inspirującego, integrującego i stymulującego miejsca, które będzie lokalnym centrum poznawania i tworzenia kultury w jak najszerszym wymiarze. Ma to być przyjazny i dobrze wyposażony ośrodek rozwijania umiejętności i talentów artystycznych, poszukiwania w sobie nowych zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych – bez względu na wiek, rasę, przekonania, płeć czy status społeczny.

Mamy ambicję zaprosić mieszkańców miasta i gminy, uczestników, widzów, czytelników, bywalców, gości z zewnątrz – nie tylko do konsumpcji dóbr kultury, ale także do współtworzenia ich oraz dzielenia się doświadczeniami, dorobkiem który może zainteresować drugiego człowieka. Pragniemy przekazać i zaprezentować wielkie bogactwo kulturalne lokalnej społeczności, regionu oraz folkloru , przy jednoczesnej promocji wspaniałych zabytków i walorów przyrodniczych.

Bardzo ważnym punktem działalności jest pomoc każdemu kto zechce tworzyć, projektować, eksperymentować w szerokim zakresie kultury lub wprowadzić w życie artystyczne - choćby najbardziej oryginalny projekt. Kadra, środki, pomieszczenia i wyposażenie Gołanieckiego Ośrodka Kultury – właśnie tej misji mają służyć.

Niechaj Gołaniecki Ośrodek Kultury będzie nowoczesnym i przyjaznym domem wszystkich ludzi, dla których kultura narodowa, lokalna, osobista jest priorytetem . Niechaj stwarza warunki do ich swobodnego działania i rozwoju – dzieląc się tym dobrem z każdym mieszkańcem a także przybyszem, działając tak aby każda osoba mogła się tutaj kulturalnie realizować.


CELE DZIAŁANIA

1.Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i odnowy kultury, czytelnictwa i edukacji narodowej zgodnie z nadanym statutem.

2. Ośrodek prowadzi wielokierunkową współpracę z ruchem społeczno-kulturalnym miasta, gminy oraz kraju. Sprawuje opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym miasta i gminy.

3. Ośrodek sprawuje nadzór nad podległymi placówkami, oraz mecenat artystyczny nad indywidualnymi twórcami i zespołami artystycznymi na terenie miasta i gminy.

4. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
- tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury oraz gromadzenie dokumentacji
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą, wiedzą i sztuką
- tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzielnictwa ludowego- artystycznego
- rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych
- udostępnianie książek, czasopism i innych ,materiałów bibliotecznych, upowszechnianie, popularyzacja książek oraz czasopism i wydawnictw
- sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad świetlicami na terenie gminy
- prowadzenie remontów i budowy świetlic na terenie gminy

5. Ośrodek może zgodnie z nadanym statutem :

a) Organizować spotkania, koncerty, wystawy, odczyty, w tym imprezy biletowane. Wypożyczać książki i dzieła sztuki.
b) Prowadzić naukę języków obcych.
c) Prowadzić impresariat artystyczny.
d) Organizować i prowadzić działalność rozrywkową, turystyczną i sportową o charakterze masowym.
e) Prowadzić działalność wydawniczą.
f) Świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne z zakresu kultury.
g) Prowadzić ogniska artystyczne.
h) Prowadzić wypożyczalnię sprzętu wideo, kaset i filmów, sprzętu technicznego i elektronicznego.
i) Prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego.
j) Realizować imprezy zlecone- okolicznościowe, obrzędowe i rodzinne.
k) Świadczyć usługi handlowe i gastronomiczne.
l) Prowadzić oraz tworzyć warunki do rozwoju kół i klubów zainteresowań.
m) Działalność impresaryjną oraz usługowa, może być prowadzona również poza terenem miasta i gminy Gołańcz .


Cele działalności Gołanieckiego Ośrodka Kultury wymieniono zgodnie ze statutem nadanym uchwałą Rady Miasta i Gminy ,obowiązującą od dnia 28 marca 2013 roku.

Misja oraz cele działalności Gołanieckiego Ośrodka Kultury mogą ulegać zmianie, w zależności od potrzeb, oczekiwań oraz wymagań lokalnej społeczności.Opublikował: Andrzej Szpis
Publikacja dnia: 20.06.2013
Podpisał: Andrzej Połczyński
Dokument z dnia: 18.03.2013
Dokument oglądany razy: 1 354